Όροι Διαγωνισμού

Τίτλος διαγωνισμού: Giveaway από το hermajesty.gr !

Η εταιρεία «hermajesty.gr», με έδρα το Παγκράτι, Φιλολάου 188α, 11632 εφεξής επονομαζόμενη ως «η Εταιρεία» ή «Διοργανώτρια» διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω Διαδικτύου με τίτλο “Giveaway από το hermajesty.gr”!

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εξαιρούνται: Οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των διοργανωτών και των συνδεδεμένων με αυτές ατόμων και επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην προωθητική ενέργεια εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebookενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Facebook, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτών.
 • Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η «Διοργανώτρια» δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι «Διοργανωτές» δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
 • Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων ή με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευση κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.
 1. Διάρκεια
 • Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας ορίζεται από την 18/02/2022 έως την 04/03/2022
 • Έγκυρες θεωρούνται όλες οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.
 • Η«Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στη σελίδα της hermajesty.gr
 • Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδους δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος.
 • Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργεια ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη Διοργανώτρια και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.
 1. Συμμετοχή στην ενέργεια

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με συμμετοχή στο Facebook /hermajesty.gr και Instagram/ hermajesty.gr

 

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Να κάνει  tag 2 φίλες
 2. Να ακολουθήσει το @hermajesty.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο παραπάνω άρθρο, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook/ Instagramενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής των Facebook και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωσή του έναντι των Instagram / Facebook σε σχέση με την προωθητική αυτή ενέργεια. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή ή προβάλουν ανταγωνιστικά προϊόντα ή προσβάλουν την Εταιρεία. «Η Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

 

 1. Δώρα

Οι νικητές που θα προκύψουν με κλήρωση, θα κερδίσουν από ένα προϊόν/πουκάμισο πανωφόρι αξίας 35€ (αρχική τιμή) όπως αυτό που φαίνεται στη φωτογραφία του διαγωνισμού (Διαφορετικού χρώματος για facebook και για Instagram)

Tα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, είναι ορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγω ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των «εταιρειών» ή τρίτων η Διοργανώτρια δύνανται και δικαιούνται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των εταιρειών παύει να υφίσταται.

 

 1. Ανάδειξη Νικητών
 • Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει 07/03 χρησιμοποιώντας excelrandomformula κατόπιν συλλογής των usernames που έχουν ακολουθήσει τα βήματα σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί πρώτα με reply στο σχόλιο και έπειτα προσωπικά στο inbox του.
 • Οι νικητές θα κληθούν να επικοινωνήσουν μέχρι 09/03 ώρα 12:00 μμ με τη Διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα στο Ιnstagram ή Facebook και να δηλώσουν και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας τους. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής, ο οποίος θα έχει ενημερωθεί, δεν επικοινωνήσει εμπροθέσμως με την Διοργανώτρια ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτεί το/α προσφερόμενο/α σε αυτόν/ους δώρο/α αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το/α δώρο/α, και θα κληθεί στη θέση του να επικοινωνήσει και αποδεχθεί ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα/ώρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή (ή επιλαχόντα) ,και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το/α δώρο/α που δεν αναζητήθηκε/αν και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, και θα απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες.
 • Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο – ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων – μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους
 1. Παραλαβή Δώρων

Όλα τα δώρα αποστέλλονται στους νικητές μέσω της Εταιρείας διανομής που συνεργάζεται η διοργανώτρια Εταιρία. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την διοργανώτρια εταιρία για όλη την Ελλάδα. Για Κύπρο ή εξωτερικό, τα κόστη αποστολής επιβαρύνουν τον νικητή. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αναλάβει τα έξοδα αποστολής, γίνεται δεύτερη κλήρωση για να αναδειχθεί νέος νικητής.

 1. Προσωπικά δεδομένα

Η Διοργανώτρια μέσω συνεργαζόμενης εταιρίας, θα συλλέξει και επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία που θα της δώσετε μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram με κύριο μέλημα την ασφαλή επικοινωνία μαζί σας και αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

(α). Για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό.

Εφόσον συμφωνήσετε με τους παραπάνω αναφερόμενους όρους και λάβετε μέρος στον διαγωνισμό θα κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που θα μας δώσετε ώστε να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού είναι το όνομα του δημόσιου προφίλ σας στο Facebook/ Instagram

(β). Για την κλήρωση του δώρου.

Εφόσον κληρωθείτε και δικαιούστε δώρο θα σας ζητηθεί να δώσετε μέσω επικοινωνίας (Facebook/Instagram)στοιχεία απαραίτητα για την αποστολή του δώρου και την επικοινωνία μαζί σας. Τα στοιχεία αυτά θα είναι: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου και η ηλικία.

Ποιοι λαμβάνουν /επεξεργάζονται τα στοιχεία σας και πόσο χρόνο τα διατηρούν

 • Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν για λογαριασμό της, παρέχοντας υπηρεσίες για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και υπηρεσίες εξυπηρέτησης ή/και αποστέλλουν για λογαριασμό της, εμπορική επικοινωνία.
 • Η Εταιρεία ή/και οι συνεργάτες της δεν προτίθενται να διαβιβάσουν Προσωπικά Δεδομένα σας σε Τρίτη Χώρα εκτός ΕΟΧ.
 • Η Διοργανώτρια δεν σκοπεύει να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση του γεγονότος, δηλαδή την προβολή των Νικητών με οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσο. Η μόνη δημοσίευση των νικητών θα γίνει μόνο για το πλαίσιο- προώθησης του διαγωνισμού.
 • Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, οι συνεργαζόμενη εταιρία με την Διοργανώτρια, θα επεξεργαστεί μόνον τα δεδομένα των νικητών τα οποία θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του διαγωνισμού. Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν έως την λήξη του διαγωνισμού, την παράδοση του δώρου και για έως τριάντα (30) ημέρες από την παράδοσή του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού ορίου τα δεδομένα θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο και δεν θα τυγχάνουν άλλης επεξεργασίας, εκτός εάν η Διοργανώτρια χρειάζεται να τα διατηρήσει περαιτέρω λόγω δικαστικής αντιδικίας.

 

Τα δικαιώματά σας

Η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρίες, διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λόγω της συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και φροντίζει να σας διευκολύνουν για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr/.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της πολιτικής ιδιωτικότητας της ιστοσελίδας στο https://hermajesty.gr/terms-conditions/Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία ή για την άσκηση οιουδήποτε δικαιώματός τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρία στα στοιχεία που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο αυτό.

 

Λοιπές διευκρινήσεις

Η Διοργανώτρια δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στην ίδια. Τυχόν ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων που αφορούν αποκλειστικά στον ιστότοπο /πλατφόρμα Facebook, όπως ενδεικτικά κακόβουλα λογισμικά, κλοπές ταυτότητας, phishing και κάθε άλλη μορφή κυβερνοεπιθέσεων, δεν αφορά στη Διοργανώτρια Εταιρία. Για την πολιτική απορρήτου μπορείτε να πληροφορηθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο του Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.  Εφόσον επιλέξετε τον ανωτέρω σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας παρέχεται η επιλογή «Ελληνικά».

 1. Τροποποίηση Όρων

Οι Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση τους και εν γένει να τροποποιήσει κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της σελίδας (hermajesty.gr) σε  Facebook και instagram.

 1. Αποποίηση Ευθύνης Διοργανώτριας
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.
 • Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτές αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.
 • Διευκρινίζεται ότι η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Instagram ή το Facebook.
 1. Αποδοχή των όρων

 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

 • Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με ύποπτα μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του και η δε Διοργανώτρια, στην περίπτωση αυτή, επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.
 1. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών και των Instagram&Facebook και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

 1. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

 Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών αναλυτικών όρων.

 1. Δημοσιότητα

Oι παρόντες όροι θα είναι ανηρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο  hermajesty.gr.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στο Instagram & Facebook της σελίδας αλλά και όπου αλλού κρίνει ο Διοργανωτής ότι είναι απαραίτητο για την προώθηση του διαγωνισμού.